2. Politieke positionering

2.1 Wat wilt u bereiken?

A:

Een verenigd Europa dat waarde hecht aan zijn burgers en inwoners, die in staat zijn hun unieke potentieel te ontplooien en er voortdurend naar streven om samen de hoogste normen te bereiken op het gebied van menselijke, sociale, ecologische en technische ontwikkeling.

2.2 Hebt u een visie op hoe Europa zou moeten werken?

A:

Onze gemeenschappen zijn ons thuis. Onze regio's zijn ons thuis. Onze landen zijn ons thuis. En Europa is ons thuis. Wij willen dat problemen op het laagst mogelijke en hoogst noodzakelijke niveau worden opgelost. Op dit moment is Europa niet bevoegd om het probleem waarmee het wordt geconfronteerd op te lossen, en de burgers betalen de gevolgen.

2.3 Waar ziet u zichzelf in het politieke spectrum?

A:

Wij zijn duidelijk voor een democratisch systeem dat de rechtsstaat volgt. Wij positioneren ons niet als links of rechts. We willen goede oplossingen vinden voor alle problemen die we om ons heen zien, en we stellen beleid op dat gebaseerd is op onderzoek en tests.

2.4 Wat zijn uw politieke waarden?

A:

Volt houdt vast aan de waarden die ten grondslag liggen aan de Europese Unie - menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en mensenrechten - en aan de bevordering van een samenleving waarin integratie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en non-discriminatie de boventoon voeren.

Wij geloven dat er nog veel te verbeteren valt in onze samenlevingen en we moeten streven naar niets minder dan de hoogste levensstandaard voor alle bewoners - dat is de reden waarom we Volt hebben opgericht. De belangrijkste gemeenschappelijke waarden die onze vooruitstrevende visie op Europa inspireren zijn:

  • Menselijke waardigheid. Wij geloven in de onvervreemdbare waardigheid van de mens. Dit respect en de waardering voor ieder mens vormen de kern van ons beleid.
  • Gelijkheid van kansen.  Wij geloven in het recht van iedereen om zijn eigen unieke potentieel te kunnen ontplooien, ongeacht de levensomstandigheden. Om onze visie op Europa te verwezenlijken, willen we het potentieel van elke burger aanboren en we kunnen het ons niet veroorloven dat economische omstandigheden, discriminatie of vooroordelen sommige mensen tegenwerken terwijl andere worden bevoordeeld.
  • Vrijheid. Wij geloven in alle vrijheden die tot nu toe in de Europese samenlevingen zijn bereikt en die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Sommige burgerrechten verschillen echter nog steeds van lidstaat tot lidstaat. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat alle burgers dezelfde mate van vrijheid genieten - of het nu gaat om burgerrechten of om het starten van een bedrijf - ongeacht in welk deel van onze Unie zij wonen.
  • Rechtvaardigheid: Wij zijn van mening dat rechtvaardigheid niet alleen een gelijke behandeling voor de wet is, maar ook een rechtvaardige en eerlijke samenleving, waar sociale mobiliteit echt is, vangnetten niemand achterlaten, economische ongelijkheid wordt verminderd en het milieu wordt beschermd in het algemeen belang van iedereen.
  • Duurzaamheid: We richten ons op vooruitgang naar een betere toekomst en daarom geloven we dat duurzaamheid de sleutel is. Onze economieën moeten zowel ecologisch als fiscaal houdbaar zijn, zodat toekomstige generaties kunnen genieten van een gezond en leefbaar milieu en niet overbelast worden door schulden.

2.5 Waarom zou ik op u stemmen?

A:

Omdat wij net zo sceptisch tegenover politiek staan als u. Omdat sommigen van ons experts zijn, terwijl we allemaal nieuwsgierig, gepassioneerd en optimistisch zijn. Omdat wij allen die willen bijdragen aan de opbouw van de toekomst van Europa een eensgezinde stem geven.