1. Algemeen

1.1 Waar gaat Volt over?

Volt is een pan-Europese, progressieve beweging die tot doel heeft de manier waarop politiek wordt bedreven te hervormen en te streven naar een verenigde, eerlijke en open Europese Unie die kansen biedt voor iedereen.

1.2 Hoe ontstond Volt en door wie?

Volt is opgestart door Andrea Venzon, de op dit moment gekozen president. De inspiratie om dit project te starten kwam na Brexit en de sombere trends van 2016. Op 29 maart 2017, toen artikel 50 in werking trad, was Volt slechts een Facebook-pagina en 5 mensen bereid om de status-quo aan te vechten. Zonder geld, grote namen of politieke steun is Volt nu uitgegroeid tot een beweging van duizenden supporters in elk Europees land. Dit initiatief is gestart omdat reactionaire, populistische tendensen de waarden bedreigen waarin onze leden geloven, en omdat traditionele politieke groeperingen er niet in zijn geslaagd aantrekkelijke en pragmatische antwoorden te geven op de uitdagingen van onze tijd.

1.3 Wat is Volt van plan?

Volt is een transnationale Europese beweging die zich ten doel stelt om in verschillende Europese landen politieke partijen op te richten die zich kandidaat stellen voor verkiezingen op Europees, nationaal en lokaal niveau onder dezelfde waarden, politieke richtsnoeren en doelstellingen. Bij de oprichting van de beweging is het eerste politieke doel gesteld voor de Europese verkiezingen van 2019. Volt wil zich kandidaat stellen voor verkiezingen in minstens 7 Europese landen. Waarom 7? Want als de beweging erin slaagt 25 leden van het Europees Parlement te kiezen uit 7 Europese landen, kan zij de eerste onafhankelijke fractie in het Europees Parlement oprichten - iets wat niemand ooit heeft bereikt in de geschiedenis van dit continent! Na de Europese verkiezingen zal Volt ook campagne gaan voeren voor nationale en lokale verkiezingen, overal op het continent en daarbuiten!

1.4 Is Volt alleen aanwezig in de lidstaten van de EU?

Nee. Als pan-Europese beweging willen we in elk Europees land aanwezig zijn en ons kandidaat stellen voor de verkiezingen.

1.5 Waar staat de naam "Volt" voor?

Volt is afkomstig van de internationale meeteenheid van elektrische potentieel. We hebben voor deze naam gekozen omdat we nieuwe energie willen brengen in Europa en omdat het ons snelle en efficiënte team volledig vertegenwoordigt. Bovendien stelt het gebruik van een internationaal woord ons in staat om in heel Europa dezelfde naam te behouden.

2. Politieke positionering

2.1 Wat wilt u bereiken?

Een verenigd Europa dat waarde hecht aan zijn burgers en inwoners, die in staat zijn hun unieke potentieel te ontplooien en er voortdurend naar streven om samen de hoogste normen te bereiken op het gebied van menselijke, sociale, ecologische en technische ontwikkeling.

2.2 Hebt u een visie op hoe Europa zou moeten werken?

Onze gemeenschappen zijn ons thuis. Onze regio's zijn ons thuis. Onze landen zijn ons thuis. En Europa is ons thuis. Wij willen dat problemen op het laagst mogelijke en hoogst noodzakelijke niveau worden opgelost. Op dit moment is Europa niet bevoegd om het probleem waarmee het wordt geconfronteerd op te lossen, en de burgers betalen de gevolgen.

2.3 Waar ziet u zichzelf in het politieke spectrum?

Wij zijn duidelijk voor een democratisch systeem dat de rechtsstaat volgt. Wij positioneren ons niet als links of rechts. We willen goede oplossingen vinden voor alle problemen die we om ons heen zien, en we stellen beleid op dat gebaseerd is op onderzoek en tests.

2.4 Wat zijn uw politieke waarden?

Volt houdt vast aan de waarden die ten grondslag liggen aan de Europese Unie - menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en mensenrechten - en aan de bevordering van een samenleving waarin integratie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en non-discriminatie de boventoon voeren.

Wij geloven dat er nog veel te verbeteren valt in onze samenlevingen en we moeten streven naar niets minder dan de hoogste levensstandaard voor alle bewoners - dat is de reden waarom we Volt hebben opgericht. De belangrijkste gemeenschappelijke waarden die onze vooruitstrevende visie op Europa inspireren zijn:

  • Menselijke waardigheid. Wij geloven in de onvervreemdbare waardigheid van de mens. Dit respect en de waardering voor ieder mens vormen de kern van ons beleid.
  • Gelijkheid van kansen.  Wij geloven in het recht van iedereen om zijn eigen unieke potentieel te kunnen ontplooien, ongeacht de levensomstandigheden. Om onze visie op Europa te verwezenlijken, willen we het potentieel van elke burger aanboren en we kunnen het ons niet veroorloven dat economische omstandigheden, discriminatie of vooroordelen sommige mensen tegenwerken terwijl andere worden bevoordeeld.
  • Vrijheid. Wij geloven in alle vrijheden die tot nu toe in de Europese samenlevingen zijn bereikt en die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Sommige burgerrechten verschillen echter nog steeds van lidstaat tot lidstaat. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat alle burgers dezelfde mate van vrijheid genieten - of het nu gaat om burgerrechten of om het starten van een bedrijf - ongeacht in welk deel van onze Unie zij wonen.
  • Rechtvaardigheid: Wij zijn van mening dat rechtvaardigheid niet alleen een gelijke behandeling voor de wet is, maar ook een rechtvaardige en eerlijke samenleving, waar sociale mobiliteit echt is, vangnetten niemand achterlaten, economische ongelijkheid wordt verminderd en het milieu wordt beschermd in het algemeen belang van iedereen.
  • Duurzaamheid: We richten ons op vooruitgang naar een betere toekomst en daarom geloven we dat duurzaamheid de sleutel is. Onze economieën moeten zowel ecologisch als fiscaal houdbaar zijn, zodat toekomstige generaties kunnen genieten van een gezond en leefbaar milieu en niet overbelast worden door schulden.

2.5 Waarom zou ik op u stemmen?

Omdat wij net zo sceptisch tegenover politiek staan als u. Omdat sommigen van ons experts zijn, terwijl we allemaal nieuwsgierig, gepassioneerd en optimistisch zijn. Omdat wij allen die willen bijdragen aan de opbouw van de toekomst van Europa een eensgezinde stem geven.

2.6 Bent u bondgenoot van/gesteund door een grote politieke partij?

Nee.

3. Financiering

3.1 Waar haalt u uw fondsen vandaan?

Tot nu toe zijn al onze fondsen afkomstig uit particuliere donaties van de leden of zij familie en vrienden. We voeren met succes verschillende crowdfunding-campagnes en we streven ernaar om op deze manier door te gaan. Daarnaast nemen we contact op met stichtingen om ons te ondersteunen in een specifiek project (bijvoorbeeld onze Fellowship).