Make the asylum system great again! Volt wil het asielstelsel in Europa drastisch hervormen om het effectiever, menselijker en rechtvaardiger te maken. Daarnaast ziet Volt een internationaal systeem voor het voorkomen en aanpakken van vluchtelingencrises: dit is een mondiaal vraagstuk dat op internationaal niveau moet worden aangepakt.

Wat zouden we eerst doen?

Het asielstelsel eerlijk, doeltreffend en snel maken.

Wat is er aan de hand?

Een van de grootste crises ter wereld sinds de Tweede Wereldoorlog voltrekt zich voor de deur van Europa en ons grote en machtige continent speelt slechts een secundaire rol bij het helpen van degenen die getroffen zijn door conflicten in het Middellandse Zeegebied en daarbuiten. Wereldwijd zijn 65,6 miljoen mensen zonder weerga uit hun huizen verdreven. Dit betekent dat bijna twintig mensen elke minuut gedwongen worden ontheemd als gevolg van een conflict of vervolging. In tegenstelling tot het discours dat EU-landen de last dragen van de vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten, ontvangen ontwikkelingslanden 86 procent van de vluchtelingen in de wereld. De huidige focus in Europa is vooral gericht op het beteugelen van migratiestromen - die in de eerste negen maanden van 2017 150.000 aankomsten uitmaakten, gelijk aan 0,03% van de bevolking van de Unie - in plaats van het bieden van een veilige haven en kansen aan degenen die op de vlucht zijn voor oorlog.

Wat is onze visie?

"De maatstaf van een beschaving is hoe je met de zwakste leden omgaat". Volt wil de manier waarop het Europese systeem met asielzoekers en vluchtelingen omgaat drastisch hervormen om het effectiever, menselijker en eerlijker te maken. Daarnaast wil Volt een internationaal systeem opzetten om vluchtelingencrises te voorkomen en aan te pakken: dit is een mondiaal vraagstuk dat op internationaal niveau moet worden aangepakt.

Hoe geraken we daar?

1. Hervorming van het vluchtelingenstelsel van de EU: Volt wil Europees beleid ontwikkelen om vluchtelingencrises op een menselijke en effectieve manier te beantwoorden en een Europees systeem opzetten dat de gevolgen en uitdagingen van vluchtelingencrises tussen en binnen Europese landen aanpakt. Zo wil Volt het doen:

- Opzetten van een uniform EU-vluchtelingenbeleid om te komen tot een uniforme aanpak voor het beheer van vluchtelingenstromen van buiten de EU. Binnen de EU nemen sommige landen massaal asielzoekers en vluchtelingen op. Daarom moet het Dublin-systeem worden hervormd en moet een verrekeningssysteem worden gedefinieerd (bv. op basis van bevolking, bevolkingsdichtheid, rijkdom, leeftijd en groei). Landen die niet voldoen aan het gewijzigde Dublin-systeem en afwikkelingssysteem moeten worden bestraft (bijvoorbeeld financieel).

- Voortzetting van de praktijk van bescherming van vluchtelingen voor de duur van het risico. vluchtelingen na een bepaalde periode een permanent verblijf aan te bieden indien zij nog steeds een risico lopen (vijf tot zeven jaar) wanneer aan bepaalde criteria is voldaan. De kans is klein dat vluchtelingen na zo'n lange periode terugkeren naar hun land van herkomst, want vaak is er niets om naar terug te gaan. Onmiddellijke permanente integratie is ook vereist voor bepaalde soorten vluchtelingen, zoals niet-begeleide minderjarigen.

- Het asielstelsel eerlijk, doeltreffend en snel maken: door de periode tot de definitieve asielbeslissing te verkorten; door altijd sociale, juridische en psychologische ondersteuning te bieden met gespecialiseerde diensten; en door asielzoekers vanaf de eerste dag toe te laten tot de arbeidsmarkt.

- de particuliere sector en onderwijsinstellingen bij de integratiebevordering betrekken door alternatieve accrediteringssystemen voor vaardigheden en kwalificaties zonder papieren te ontwerpen, opleidingen en taalcursussen aan te bieden, in een vroeg stadium informatie te verzamelen om het combineren van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en platforms en communicatiekanalen op te zetten om de rechten en plichten van mensen in Europa uit te leggen en openlijk te bespreken.

- Zorgen voor fatsoenlijke huisvesting voor elke asielzoeker en vluchteling. Daarnaast de invoering van gedecentraliseerde woonvormen stimuleren om de integratie te bevorderen, waardoor de kans op het veiligstellen van banen en het creëren van een nieuw leven in het gastland wordt vergroot.

2. Op lange termijn een internationaal systeem opzetten om vluchtelingencrises te voorkomen en aan te pakken: Vluchtelingencrises treffen de hele wereld en moeten daarom op mondiaal niveau worden aangepakt. Volt zal de internationale gemeenschap daartoe aanmoedigen:

- Op weg naar een internationale aanpak van vluchtelingencrises. Als dat niet gebeurt, is dat niet alleen oneerlijk, maar ook kortzichtig, omdat het asiel buiten de regio aanzwengelt en smokkel en mensenhandel in de hand werkt. Daarom is het noodzakelijk internationaal te evolueren in de richting van "vooraf vastgestelde quota voor de verdeling van de lasten (financieel) en de verantwoordelijkheden (menselijk)". Vluchtelingencrises moeten proactief worden aangepakt, niet reactief.

- Verschillende beschermingsrollen toekennen aan verschillende landen, met gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden van de staat: dit betekent dat "naast de gemeenschappelijke plicht om eerste asiel te verlenen, de staten binnen hun quotum voor gedeelde verantwoordelijkheid (bescherming voor de duur van het risico; uitzonderlijke onmiddellijke permanente integratie; resterende hervestiging) een reeks beschermingsrollen zouden kunnen vervullen, ook al zouden alle staten bijdragen moeten leveren aan zowel (financiële) lastenverdeling als (menselijke) gedeelde verantwoordelijkheid, zonder compromissen tussen beide".

- Zorgen voor een veilige doorgang door humanitaire corridors te creëren. De bestrijding van mensensmokkel is noodzakelijk, maar we moeten erkennen dat het sluiten van de ene weg er vaak toe leidt dat er een andere wordt geopend, die soms gevaarlijker is. Er moet beter worden gecommuniceerd met de mensen die de reis proberen te maken, zowel in hun eigen land als in de overgangslanden.

- Voor de internationale gemeenschap bepleiten dat hongersnood en klimaatmigranten als vluchtelingen worden geclassificeerd, of volgens het internationaal recht dezelfde rechten krijgen.

- De langdurige situatie in vluchtelingenkampen helpen veranderen om vluchtelingen en asielzoekers in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de samenleving en ervoor te zorgen dat zij hun volledige rechten krijgen.

- Aan de bron werken en de problemen aanpakken die vluchtelingencrises veroorzaken om deze te voorkomen, door middel van internationale samenwerking en diplomatie.

Dit beleid is gericht op asielzoekers en vluchtelingen, niet op migranten in het algemeen.

 

Download de PDF versie met referenties