Onze burgers dienen kansen creëren onrechtvaardigheden uit de wereld helpen

Status van de Europese samenlevingen

 

De Europese samenlevingen van de 21e eeuw staan voor vele sociale, politieke en economische uitdagingen.Op sociaal vlak zijn veel burgers uitgesloten van deelname aan de samenleving en van een fatsoenlijk leven. Ons systeem gaat voorbij aan bepaalde achtergestelde groepen en regio's. De pijlers van ons sociale stelsel - het fundament van onze samenlevingen - worden steeds duurzamer. Immigratie en integratie vragen om een herbezinning op onze nationale en Europese identiteit en rekken ons idee van solidariteit op.

De nationale politiek lijkt vast te zitten in oude scheidslijnen van links versus rechts en liberaal versus conservatief, maar geeft geen antwoorden in een onzekere en snel veranderende wereld. Deze vermeende onveiligheid schept ruimte voor extremistische bewegingen en partijen, die kant-en-klare en simplistische antwoorden geven op vragen over veiligheid, identiteit en solidariteit. De Europese Unie, het politieke en sociale project van onze grootouders en ouders, wordt geblokkeerd door competentiegeschillen en het gebrek aan overeenstemming met gemeenschappelijke belangen.

Onze nationale economieën hebben te maken met lage groeicijfers, ontspoorde financiële sectoren en het ontbreken van de voorwaarden om innovatie te stimuleren. Economische crises hebben schadelijke gevolgen voor ons dagelijks leven. Uiteenlopende economieën worden een bedreiging voor de Europese cohesie. Digitalisering en automatisering van arbeid dreigen grote delen van onze beroepsbevolking verouderd te maken, terwijl de geglobaliseerde markten druk uitoefenen op onze loonniveaus. Markten worden steeds invloedrijker in het vormgeven van vele sferen van de samenleving, variërend van onderwijs tot kunst en wetenschap.

De Beweging

 

Volt is een pan-Europese progressieve beweging.

(1) Pan-Europees, omdat we er sterk van overtuigd zijn dat we naast veranderingen op nationaal niveau een sterk en verenigd Europa nodig hebben om de beschreven uitdagingen het hoofd te bieden.

(2) Vooruitstrevend, omdat we nieuwe antwoorden bevorderen om een betere toekomst op te bouwen, in plaats van verkeerde beelden van een lang vervlogen verleden na te jagen.

(3) Een beweging, omdat het tijd is om ons te verenigen en een krachtige stem te worden om onze overtuigingen te bevorderen.

Volt is er vast van overtuigd dat de Europese staten en Europa als geheel de huidige sociale, politieke en economische uitdagingen het hoofd kunnen bieden en dat ons oude continent een gebied van goed functionerende, leefbare en verlichte samenlevingen kan worden. Volt gelooft sterk in democratische besluitvorming over haar eigen politieke agenda, niet in de lijn van klassieke partijdoctrines.

Het Individu, de Staat en de Economie

 

De rechten van het individu

Wij geloven in het recht van individuen om te kiezen hoe ze hun leven willen leiden. Dit omvat het recht om iemands religie, geslacht, seksuele geaardheid, middelbaar onderwijs, beroep en persoonlijke doelen te kiezen. Verder zijn wij van mening dat individuen het recht en de plicht moeten hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling van hun eigen gemeenschap, aan de vorming van een efficiëntere samenleving.

De rol van de staat

Wij zijn van mening dat de staat de garantie is voor de rechten van elk individu, de mogelijkheid voor jongeren en kwetsbare individuen om volledig deel te nemen aan de samenleving, en het systeem van solidariteit waarmee we een minimale fatsoenlijke levensstandaard voor iedereen garanderen. Niemand mag achterblijven. In plaats van een doel op zich vinden wij dat de staat zo weinig en zo snel mogelijk moet ingrijpen en zo veel en zo lang als nodig is. Wij zijn van mening dat de regering regelmatig en democratisch moet beslissen over haar toekomst en voortdurend de doeltreffendheid van de staat in al zijn dimensies moet evalueren.

De vrije en eerlijke economie

Wij zijn van mening dat de staat de hoeder is van de rechten van elk individu, de mogelijkheid voor jongeren en kwetsbare individuen om volledig deel te nemen aan de samenleving, en het systeem van solidariteit dat een minimale fatsoenlijke levensstandaard voor iedereen garandeert. Niemand mag achterblijven. In plaats van een doel op zich vinden wij dat de staat zo weinig en zo snel mogelijk moet ingrijpen en zo veel en zo lang als nodig is. Wij zijn van mening dat de regering regelmatig en democratisch en voortdurend de effectiviteit van de staat in al zijn dimensies moet evalueren.

Definitie van succes

 

Onze langetermijnvisie is vastgelegd in drie fundamentele doelstellingen:

(1) Optimaliseren van de welvaart

Het op duurzame wijze maximaliseren van de economische welvaart van Europese naties en hun burgers.

(2) Verbannen van vooroordelen en belemmeringen

Het wegnemen van vooroordelen en sociale barrières die de oorzaak zijn van het lijden en de discriminatie van mensen die tot minderheden en historisch gediscrimineerde groepen behoren of uit sociaaleconomisch achtergestelde milieus afkomstig zijn.

(3) Europese integratie

De oprichting van een pan-Europese progressieve beweging, gebaseerd op progressieve bewegingen op nationaal niveau, om de Europese integratie in de nabije toekomst te bevorderen.

Beginselen voor de openbare sector

 

Bij het ontwerpen van beleid en het werken in de publieke sector, leggen we een speciale nadruk op drie belangrijke principes om de huidige impact van het openbaar bestuur te verbeteren.

(1) Innovatie

Wij geven uiting aan onze ambitie om de publieke sector en de sociaaleconomische regels van onze landen voortdurend te verbeteren.

(2) Efficiëntie

We drukken de noodzaak uit om optimaal gebruik te maken van onze menselijke, natuurlijke en economische hulpbronnen om verspilling tegen te gaan en de aan ons gegeven hulpbronnen te waarderen. We leggen sterk de nadruk op het streven naar een rentmeesterschapsbenadering van onze natuurlijke hulpbronnen.

(3) Gelijke kansen

Wij zijn ervan overtuigd dat elke burger dezelfde kansen moet krijgen als het gaat om persoonlijke ontwikkeling en succes, ongeacht leeftijd, regio, ras, geslacht, seksuele geaardheid en religie. Daarnaast zijn we van plan om de kloof tussen de meest gelukkigen en de meest kansarmen in onze samenlevingen te verkleinen.