Vorm de toekomst van het werk! Digitalisering, globalisering, migratie - de arbeidsmarkt verandert. We zullen de overgang van werknemers naar nieuwe vormen van werkgelegenheid en opkomende industrieën in goede banen leiden, waardoor de Europese Unie ertoe wordt aangezet een bredere sociale pijler op te bouwen.

Wat zullen we als eerste doen?

Garanderen van een minimuminkomen boven absolute armoedeniveaus!

Wat is er aan de hand?

Werk- en arbeidsmarkten veranderen drastisch als gevolg van digitalisering, globalisering en migratie. Dit brengt zowel uitdagingen als kansen voor Europa met zich mee. Enerzijds is de werkloosheid, en met name de jeugdwerkloosheid, in veel regio's alarmerend hoog (43 % in Griekenland) en vormt zij een dramatische bedreiging voor de sociale samenhang, terwijl de polarisatie toeneemt. Aan de andere kant vinden mensen, die meer flexibiliteit wensen voor het evenwicht tussen werk en privéleven en voor zelfstandigheid, steeds meer mogelijkheden om hun leven daarop af te stemmen. Inzicht in en beheer van beide zijn belangrijke prioriteiten voor alle Europese burgers, maar traditionele partijen zien de urgentie van deze kwestie maar langzaam in en stellen nog geen haalbare oplossingen voor.

Wat is onze visie?

Om de overgang naar de "toekomst van het werk" goed te kunnen beheren, moet de EU zich vastberaden inspannen om ook een "sociale Unie" te worden. Volt staat voor een Europese benadering van sociale ontwikkeling, met praktische minimumnormen voor sociale bescherming, fatsoenlijk werk en loon, die een succesvolle digitale transformatie mogelijk maakt die bijdraagt aan zowel meer welvaart als betere arbeidsomstandigheden binnen de EU. Volt ziet universele sociale bescherming en een toereikend inkomen als een belangrijke pijler van de EU-beleidsvorming. Dit vereist een langetermijnperspectief in combinatie met kortetermijnacties. Als hoge prioriteit stelt Volt beleidsmaatregelen voor die de werkloosheid verminderen, in het bijzonder de jeugdwerkloosheid, met inbegrip van maatregelen om de Europese arbeidsmarkt verder te integreren en de mobiliteit van werkzoekenden in Europa actief te ondersteunen.

Hoe geraken we daar?

Volt pleit voor een EU-breed "Marshallplan inzake werk en een leven lang inzetbaar zijn" als één programma om een dergelijke Sociale Unie in de praktijk te brengen, met de volgende componenten:

1. Garanderen van een minimuminkomen boven absolute armoedeniveaus! Volt zal de bestaande Gegarandeerde Minimum Inkomensregelingen in de hele EU versterken, aanvankelijk met ten minste een bescheiden doel om te convergeren naar een minimum armoedegrens van 40% van het equivalente nationale mediaan inkomen ("extreme armoede"). De regelingen zijn niet alleen afhankelijk van het traditioneel zoeken naar werk, maar ook van de eventuele ontwikkeling van een nieuwe onderneming of zelfs van een (onbetaalde) sociale activiteit (zoals mentorschap). Daarom zal Volt voortbouwen op de principes voorgesteld door het Sociaal Platform voor een Europese Richtlijn inzake minimuminkomen. Dit omvat onder meer een reeks gemeenschappelijke methodologieën voor het bepalen van de adequaatheid, een gemeenschappelijke aanpak van de dekking, het vermijden van uitzonderingen en achterdeurtjes, en inspanningen om te zorgen voor de invoering en gemeenschappelijke informatievereisten. Voorts moet het zich richten op de behoeften van specifieke groepen (bijvoorbeeld alleenstaande ouders, langdurig werklozen, ouderen, jongeren, enz.

2. Flexibiliteit en evenwicht tussen werk en privéleven: Volt stelt een Working Time Choice Act voor en wil de erkende politieke stem worden voor het groeiende aantal zelfstandigen, starters, mensenmassa's en gigingwerkers. Elk nieuw beleid om meer werkflexibiliteit aan te moedigen en te reguleren zal ten minste drie principes met elkaar in evenwicht moeten brengen: (I.) Flexibelere, digitale en mobiele arbeidsvormen mogelijk maken, en ook (II.) de gezondheid van werknemers, hun blijvende inzetbaarheid en hun basisinkomen tijdens alle levensfasen beschermen en (III.) het internationale concurrentievermogen van bedrijven vergroten.

3. Arbeidstijd voor gezinnen na het ouderschapsverlof om beide ouders in staat te stellen in deeltijd te gaan werken, met mogelijke compensatie van een lager inkomen tijdens specifieke levensfasen (bv. tijdens de vroege kinderjaren zoals voorzien in de Duitse wet op het ouderschapsverlof) om een beter evenwicht te vinden tussen de verantwoordelijkheden van de ouders voor het gezin, de zorg en het genereren van inkomen. De arbeidstijd voor gezinnen zou volgen op ouderschapsverlof en zou tot drie jaar kunnen duren. Beide ouders zouden bijvoorbeeld 80% van de voltijdse werktijd werken en het loonverlies wordt gecompenseerd door een degressief tarief op basis van het inkomensniveau en de duur.

4. Levenslang leren voor inzetbaarheid: Volt ondersteunt een strategie om van een werkloosheids- naar een arbeidsverzekering over te gaan, met een heroriëntatie naar een preventieve regeling die gericht is op het behoud van de inzetbaarheid. Volt pleit voor de onmiddellijke goedkeuring van "Erasmus Pro", een Europees mobiliteitsprogramma voor jongeren voor de financiering van 200.000 tweejarige leerlingplaatsen per jaar, met een geraamd initieel budget van 5 miljard euro per jaar (zie voor meer details ). Volt ondersteunt Individuele Lange Termijn Accounts die een leven lang leren ondersteunen, gestimuleerd door een periodieke bonus voor een leven lang leren en omscholing, om inzetbaar te blijven in een snel veranderende arbeidsmarkt. Voor mensen die op het punt staan met pensioen te gaan, moet worden nagedacht over omscholing en vervroegde uittreding op basis van persoonlijke welzijns- en welzijnseisen en beperkingen van de overheidsbegroting (d.w.z. er wordt bijzondere aandacht besteed aan de houdbaarheid van het pensioenstelsel op lange termijn).

5. Startkapitaal: Volt stelt voor elke jongere in de EU een startkapitaal voor. Een dergelijk startkapitaal kan gezien worden als een Sociaal Erfgoed, dat jongeren in staat stelt om hun talenten te ontwikkelen, een carrière te kiezen of een bedrijf op te starten, onafhankelijk van de sociale status en het vermogen van de ouders. Dus iedereen komt in aanmerking, maar afhankelijk van het inkomen/de gezondheid van de ouders, is het ofwel een beurs (arme ouders) of een zachte lening (rijke ouders) met een mogelijke graduatie ertussen. De subsidiabele uitgaven omvatten een breed scala en een definitie van levens- en beroepsverruimende activiteiten. Volt stelt grootschalige experimenten voor met onvoorwaardelijk startkapitaal om te leren hoe een dergelijk beleidsinstrument het best kan worden gestructureerd.

6. Trek onvoorwaardelijk inkomen binnen: Volt ondersteunt grootschalige experimenten met onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI) om een solide kennisbasis te bieden om te beslissen over de verdiensten van deze nieuwe benadering van sociale bescherming.

7. Zorgen voor minimale kinderbijslag in heel Europa: Volt zal de kinderbijslag harmoniseren met de minimumnormen in de EU. Universele kinderbijslag vermindert kinderarmoede aanzienlijk. Efficiënt gezinsbeleid, zoals het bieden van adequate kinderbijslag, leidt tot betere kansen om werk en privéleven te combineren en kinderen te beschermen tegen sociale uitsluiting.

8. Oprichting van een Europees Arbeidsplatform om arbeidskrachten en banen in heel Europa op elkaar af te stemmen: Volt zal het Europees Arbeidsplatform introduceren om rekening te houden met verschillen in de behoeften in de lidstaten, om een EU-brede vraag- en aanbodkloof voor vaardigheden en competenties te beoordelen en om evenwicht te stimuleren. Eures, het Europees portaal voor beroepsmobiliteit en het vaardighedenpanorama van Cedefop kunnen de bouwstenen van een dergelijk initiatief vormen. Deze maatregel kan, mits hij op de juiste wijze wordt gecombineerd met een "hervestigingspakket" dat gericht is op a) een intensieve taalcursus en b) financiële steun voor verhuizing, de totale werkloosheid terugdringen door vraag en aanbod met elkaar te verbinden.

Download de PDF versie met referenties