Verenig Europa! Wij geloven dat Europa het sterkst is als we samenwerken. Daarom willen wij een democratische Unie opbouwen die haar waarden en beginselen in acht neemt. Wij zijn van mening dat een federale Europese Unie haar potentieel van gedeelde welvaart, veiligheid en vrijheid voor alle burgers ten volle zal kunnen benutten.

Wat zouden we eerst doen?

Maak van het Europees Parlement een volwaardige wetgever!

Wat is er aan de hand?

De afgelopen zestig jaar heeft de Europese integratie een ongekende periode van stabiliteit en vrede teweeggebracht. De verdere ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt heeft ook het vrije verkeer van personen, goederen en kapitaal mogelijk gemaakt en heeft geleid tot constante economische groei, waardoor de EU het grootste economische handelsblok en de grootste economie ter wereld is geworden. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft het Europese project zich ontwikkeld van louter economische samenwerking tot een politieke unie gedreven door sterke gedeelde waarden.

De integratie was echter niet uniform op alle beleidsterreinen en sommige staten hebben uitzonderingen op en opt-outs van bepalingen van EU-verdragen gehandhaafd. Bovendien hebben de staten zich ingespannen om het primaat van de nationale regeringen te handhaven, in plaats van te vertrouwen op democratisch gekozen vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Het aantal en de overlapping van EU-organen die daarop volgden, hebben het beleidsvormingsproces grotendeels vertroebeld, waardoor het minder efficiënt is geworden en de burgers vervreemd zijn geraakt.

Recente crises hebben de ontevredenheid en de ergernis over de EU-instellingen verder aangewakkerd en het gevoel versterkt dat de politieke klasse te laat handelt, te klein is en weinig respect heeft voor de mening van de burgers. Als gevolg daarvan voelen de burgers zich vervreemd van de Europese instellingen, hebben ze geen band met hun vertegenwoordigers en nemen ze niet deel aan de verkiezingen.

Over het geheel genomen is het onhoudbaar dat de EU zich blijft aanpassen aan een gedeeltelijk democratisch systeem waarin de uitvoerende macht niet gekozen is, het Parlement geen initiatiefrecht heeft en op een aantal beleidsterreinen afwezig is, de rechterlijke macht tot een minimum beperkt is, en een niet-gekozen bovenhuis alle leden een vetorecht geeft.

Wat is onze visie?

De oplossing voor de aanhoudende problemen van de Unie is niet een kwestie van "meer Europa" of "minder Europa", maar van een "beter Europa". Democratie moet bestaan op lokaal, nationaal en Europees niveau. Juist deze democratie is de sleutel tot het herstel van het vertrouwen van de Europese burgers in hun instellingen en tot het bereiken van overeenstemming over gemeenschappelijke oplossingen voor gemeenschappelijke problemen. Daarvoor zijn fundamentele veranderingen in onze instellingen nodig: sommige meteen, andere door verdragswijzigingen. Dat is de enige manier om eindelijk een kwalitatieve verandering tot stand te brengen en te komen tot een federaal Europees systeem.

Ja, wij zijn een groot voorstander van de overgang naar een federaal Europa waarin de instellingen transparanter, efficiënter en werkelijk democratischer zijn. Wij stellen voor om een verantwoordelijke uitvoerende macht - met een president, een minister-president en een kabinet van federale ministers -, een tweekamerstelsel voor wetgeving - met een sterk parlement bestaande uit rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers en een Raad die de lidstaten vertegenwoordigt - en een echt federale rechterlijke macht in te stellen om de eerbiediging van de Grondwet en de grondrechten van iedereen te waarborgen.

Hoe komen we daar?

Als eerste stappen in de overgang naar een federale Europese Unie stellen wij voor:

1) Van het Europees Parlement een volwaardige wetgever maken:

a) Alle Europese wetgeving ter stemming voorleggen aan het Europees Parlement: Momenteel worden niet alle stukken wetgeving door beide wetgevende kamers behandeld. Wanneer de wetgevende bevoegdheid wordt gedeeld tussen de lidstaten en de EU, moet een wetsvoorstel alleen worden goedgekeurd door de Raad van Ministers en is het niet gebonden aan de uitkomst van de parlementaire consultatie. Volt zal ervoor zorgen dat alle wetgeving in het Europees Parlement in stemming wordt gebracht.

b) Geef het Europees Parlement het recht van wetgevingsinitiatief: Een Parlement dat bestaat uit rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers is het meest geschikte orgaan om wetten op te stellen die beantwoorden aan de eisen en behoeften van de burgers. Het Europees Parlement moet daarom het recht van wetgevingsinitiatief krijgen, zodat het zijn eigen wetten kan opstellen en aannemen.

2) Beperk de macht van de Europese Raad:De Europese Raad bestaat uit de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Haar prerogatieven moeten beperkt blijven tot die welke in de Verdragen zijn vastgelegd, dat wil zeggen "de Unie de nodige impuls [geven] voor haar ontwikkeling en de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten daarvan [bepalen]. Hij oefent geen wetgevende taken uit. De Europese Raad zou daarom niet dagelijks betrokken moeten zijn bij politieke zaken en de gekozen vertegenwoordigers in het Parlement moeten laten beslissen, en uiteindelijk moeten worden afgeschaft.

3) Maak van de Raad van Ministers een echte Tweede Kamer: De Raad van Ministers (of "de Raad van de Europese Unie") bestaat uit nationale ministers die bijeenkomen in verschillende formaties, afhankelijk van het beleidsterrein dat wordt besproken. Met het oog op een democratischer bestuur moeten het Europees Parlement en de Raad medewetgevers zijn en moet de wetgeving door beide kamers volgens hetzelfde stemsysteem worden aangenomen. De verschillende Raadsformaties moeten worden omgevormd tot voorbereidende organen die vergelijkbaar zijn met de commissies van het Parlement, terwijl alle wetsvoorstellen door dezelfde Raadsleden worden aangenomen onder een vast voorzitterschap.

4) Politisering en inkrimping van de Commissie: De Commissie moet worden versterkt door het aantal commissarissen te beperken en door de Raad (en uiteindelijk de voorzitter van de EU) te laten benoemen tot voorzitter van de Commissie, tot leider van de parlementaire groepering of coalitie met het grootste aantal zetels na verkiezingen. De Spitsenkandidaten, die voor het eerst werden geïntroduceerd bij de verkiezingen van 2014, worden gehandhaafd en elke fractie in het Parlement moet haar kandidaat vóór de verkiezingen presenteren. De voorzitter van de Commissie moet vrij zijn in de keuze van zijn commissarissen, ongeacht hun nationaliteit of lidmaatschap, en ongeacht de omvang van zijn Commissie. Om de verantwoordingsplicht te waarborgen, moet er na doorverwijzing door het Parlement een aanklacht worden ingediend.

5) Het Europees Hof van Justitie versterken: De rechtsstaat is een essentiële basis van de democratie. De prerogatieven van het Hof van Justitie moeten worden uitgebreid met een toetsing van de verenigbaarheid van het nationale en het EU-recht met EU-verdragen (en, indien van toepassing, met de Grondwet), geschillen waarbij de Europese Unie partij is, geschillen tussen lidstaten, tussen een staat en burgers van een andere staat, tussen burgers van verschillende staten, en andere soortgelijke gevallen. Er dient te worden voorzien in passende en afschrikkende sancties:

Download de PDF versie met referenties