Onze visie

Politieke waarden

  • Gelijke kansen
  • Vrijheid
  • Duurzaamheid 
  • Rechtvaardigheid
  • Menselijke waardigheid

De 5+1 uitdagingen

Volt definieerde 5+1 fundamentele uitdagingen die we in elk Europees land willen aanpakken. De reden voor 5+1 is dat de eerste 5 uitdagingen aan het nationale niveau zullen worden aangepast om rekening te houden met de lokale realiteit, en dat de +1-uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - identiek zal zijn voor al onze nationale programma's. Die 5 eerste uitdagingen bieden richtlijnen voor alle Volt hoofdstukken en hebben niet alleen betrekking op de Europese bevoegdheden.

1. Slimme Staat

In tijden van transformatie...

^

In tijden van transformatie moeten de regeringen zich aanpassen om iedere burger in staat te stellen volledig deel te nemen aan en bij te dragen aan de samenleving, en te zorgen voor maximale sociale integratie en mobiliteit. Slimme staten moeten nieuwe instrumenten invoeren om het vertrouwen van hun burgers te winnen door middel van verantwoordingsplichtig, transparant en efficiënt bestuur. We zullen investeren in onze gemeenschappelijke toekomst, met inbegrip van het opzetten van innovatieve onderwijssystemen, hoogwaardige gezondheidszorg en effectieve justitie. Samen zullen we technologie gebruiken voor gemeenschappelijke welvaart.

2. Economische renaissance

De Europese economieën...

^

De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving worden en iedereen een fatsoenlijke levensstandaard bieden. Om onze visie te verwezenlijken, hebben we drie belangrijke hefbomen in het leven geroepen: de wederopbouw van gebieden met economische problemen, de bevordering van leiderschap op het gebied van innovatie, en het aandringen op de omvorming van de EU tot een "sociale unie". Dit vereist innovatieve concepten en beleidsmaatregelen om de bureaucratie terug te dringen, de arbeidsmarkt te versterken, de innovatie in onze economieën nieuw leven in te blazen, te investeren in slimme en duurzame productiviteit en handel, de werkloosheid aan te pakken en een meer verenigd Europees sociaal en belastingstelsel te creëren.

3. Sociale gelijkheid

Burgers en ingezetenen...

^

Burgers en ingezetenen van de EU moeten gelijke rechten en kansen worden gegarandeerd en de mensenrechten moeten worden geëerbiedigd en toegepast! Om dat te bereiken, willen we beleid invoeren dat alle soorten ongelijkheden en discriminatie aanpakt, armoede verlicht en toegang biedt tot basisbehoeften. Het allerbelangrijkste is dat niemand achterblijft! Deze beleidsmaatregelen omvatten: het overbruggen van de genderkloof tegen 2025, het waarborgen van gelijke rechten voor iedereen en het uitbannen van dakloosheid in Europa.

4. Globale evenwicht

In een onderling verbonden wereld...

^

In een onderling verbonden wereld moet Europa zijn verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen, met name op het gebied van klimaatverandering, voedsel- en waterzekerheid, volksgezondheid, migratie en vluchtelingencrises. In overeenstemming met de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 streven we ernaar maatregelen te nemen om armoede uit te bannen, banen te scheppen, een circulaire economie op te bouwen, eerlijke handel te garanderen, middelen van bestaan veilig te stellen en infrastructuur voor duurzame ontwikkeling en groei te bouwen.

Bewustwording van burgers

Deze uitdaging onderzoekt...

^

Deze uitdaging onderzoekt in welke mate burgers een meer directe invloed kunnen hebben op hun overheid, wat voor informatie overheden moeten publiceren en hoe burgers optimaal geïnformeerd kunnen worden om deel te nemen aan het democratische leven. Dit betekent dat we zoeken naar best practices op het gebied van burgerparticipatie, transparantie, naar manieren om publieke media te structureren en naar benaderingen om onze privacy te waarborgen.

+1 EU hervorming

Het Europese project...

^

Het Europese project heeft ons continent zeventig jaar vrede en stabiliteit gebracht. De EU is echter geschokt door crises en euroscepsis. Om voort te bouwen op wat is bereikt, ontwikkelt het EUhervormingsteam (1) manieren om de EU-governance te verbeteren door een duidelijke weg van institutionele hervorming naar een federale Europese Unie voor te stellen, en (2) concrete voorstellen voor alle beleidsterreinen.

Amsterdam Verklaring

Mapping of Policy